Site Overlay

遺伝性乳癌卵巣癌

遺伝性乳癌卵巣癌
HBOC: Hereditary Breast and Ovarian Cancer
原因遺伝子 : BRCA1, BRCA2
BRCA: breast cancer susceptibility gene

BRCA1 1994報告 24exons 1863amino acids
BRCA2 1995報告 26exons 3418amino acids

 
 
5-1a.fw
 
 
5-2a.fw
 
 
6.fw

Scroll Up